Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Over in-Visie

Uitzicht door inzicht

Je ervaart de wereld zoals je ernaar kijkt. Verandert je kijk, verandert je wereld.

Missie: één in visie

Een zijn, in overeenstemming en in harmonie zijn, verenigd in een geheel zijn.

logo in-Visie, waar de i's zijn vervangen door poppetjes en de hoofdletter V twee bijna dezelfde figuren laten zien, maar dan in verschillende kleuren.

Er is een groeiende vraag naar: flexibiliteit, adaptief vermogen, wendbaarheid, autonomie, innovatie. Tegelijkertijd leggen we ons vast met wetten en regels, normen, hiërarchieën en vaste structuren. Het lijken tegengestelde waarden, maar ze horen bij elkaar. Hoe je het combineert, bijvoorbeeld in de volgorde of samenstelling, maakt dat het meer of minder kenmerken van het een of het ander heeft, meer of minder succesvol is. Werken met in-Visie geeft je inzicht in wat in je organisatie, je dienstverlening, je systeem enz. werkt en wat beter of anders kan.

Er is een groeiend aanbod (capaciteit) van: mensen op aarde, geld, bezit, kunst, data, communicatie, technologie, kennis, etc. Tegelijkertijd zijn we meer dan ooit in staat om te vernietigen, te wissen, te manipuleren, te executeren. Alles is tijdelijk. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille. Werken met in-Visie opent je kijk op wat beschikbaar is, wat nodig is en wat niet (meer). Met een ontwerpaanpak, met training en coaching, met beproefde methoden en modellen, en samenwerking in tijdelijke projecten en samenwerkingsverbanden. Met de mens daarin centraal.

Er is een groeiend besef van waarde(n): o.a. rechtvaardigheid, menselijke waardigheid, autonomie, welzijn, vrijheid, toegankelijkheid. Tegelijkertijd het besef van het tegenovergestelde in wat we toelaten, toestaan, zo laten of bestrijden. Werken met in-Visie zet aan tot reflectie, waardering, inzicht en professionalisering door interdisciplinair en met elkaar te kijken naar een probleem of vraagstuk. Hoe verwerk je een waarde als autonomie of rechtvaardigheid in een proces of in software? Hier zijn allerlei werkvormen, methoden, materialen en organisatievormen voor ontwikkeld.

Resultaat, ook als het onzeker, onduidelijk, complex en veranderlijk is
in-Visie werkt met de designformule: wat + hoe + doen => resultaten en waarden en bekijkt hierin het wie, wat, waar, waarom, wanneer. Of specifiek voor organisatie en dienstverlening: doelen/bedoeling, processen, data, applicaties, infrastructuur en mens & organisatie. in-Visie heeft als ontwerper met een ontwerpaanpak allerlei manieren om met onzekerheid, ontbrekende informatie, diversiteit, schijnbare tegenstrijdigheden, enzovoorts om te gaan. Met tastbare resultaten als een plan, toegankelijke documenten, een organisatieschema, een oplossing, en niet-tastbare resultaten zoals nieuw inzicht, nieuw denken en blijheid.

Afgescheiden zijn (een deel zijn), en een zijn (het geheel), horen bij elkaar.
Het streven naar eenheid in visie, maakt ons een onderdeel van een geheel. En paradoxaal scheiden we ons hier ook mee af. De keuze de ene kant op, maakt dat je niet de andere kant op gaat. De keuze om bij de ene groep te horen, maakt dat je niet bij een andere groep hoort. Waar je je op richt, maakt wat je tegenkomt in je leven en werk, welke problemen je oplost en welke oplossingen je tegenkomt. Toch kun je een zijn met een geheel. Door ermee afgestemd te zijn, bijvoorbeeld door de waarden, normen en cultuur van een organisatie aan te nemen, of andersom, door de waarden, normen, en cultuur van mensen aan te nemen. Je kunt je als lid verenigen en als vereniging meer bereiken dan je alleen zou kunnen. En door je natuur te volgen, in flow te zijn, zonder weerstand (efficiënt). Afgescheiden zijn (een deel zijn), en een zijn (het geheel), horen bij elkaar. Alles heeft oorsprong, een weg en beweging. Niet alles kun je beschrijven. Daarom is het doen en ervaren belangrijk voor het inzicht.

Het streven van in-Visie is afstemming, harmonie, overeenstemming, verenigd en heel zijn. Ik zie je zoals ik je zie en maak mijn eigen keuzes. Net als jij. Ik reflecteer, pas aan waar nodig, schakel en stuur bij. Net als jij. Daarin kunnen we elkaar ontmoeten en vinden. Ik stap graag in een visie, een idee, ontwerp, voorstel, enz. om deze samen te onderzoeken, te ontdekken, te benutten, in te leven en te begrijpen. Wat je er inziet, is wat jij er inziet. Als daar uitkomt dat we eenzelfde visie hebben, dan is dat het. Als dat niet zo is, dan is dat het. Ik ga op zoek naar wat werkt voor een ieder. Ook dat is in visie.

Over in-Visie en Peter van den Heuvel

in-Visie is meer dan Peter van den Heuvel en Peter van den Heuvel is meer dan in-Visie. Zie voor meer informatie op LinkedIn. Vrijwel alle uitgevoerde projecten zijn interdisciplinaire samenwerkingen waarin krachten zijn gebundeld. Zo komen goede ideeën naar boven en tot leven in de uitvoering. Hierin komt mijn lifestyle en de kenmerken die dat meebrengt goed van pas. Zie bijvoorbeeld de lyfestyle van een multi-hyphenate, multi-potentialist of multi-passionate. Met veel interesses en creatief streven, en aangetrokken door complexe uitdagingen in dynamische omgeving. En daarom een route door veel verschillende omgevingen: ICT, topsport, product- en marktmanagement, (markt)analyse, control, strategie, marketing, sales, onderwijs, onderzoek, projecten, (regionale)labs, (regie)theater/muziek, consultancy, training, coaching, softwareontwikkeling, legal design, innovatie, Democratie in Actie, Raad in Beweging, zorg, bestuur en toezicht. Het maakt dat ik snel patronen en verbanden zie binnen en tussen omgevingen en daaruit betekenisvolle nieuwe ideeën ontwikkel. Hierdoor zie ik ook snel kansen en mogelijkheden en beweeg me gemakkelijk in verschillende situaties, groepen en omgevingen. Nieuwsgierig met het oog van een beginner, snel lerend en uit op ontwikkeling tot het goed is. Hierdoor krijg ikzelf en in samenwerking met anderen (specialisten en generalisten) zaken voor elkaar. Ook als er gevoelige zaken zijn of onder geheimhouding gewerkt moet worden.

Over het logo van in-Visie

Het logo van in-Visie communiceert een aantal waarden:

mensen, mensen die ergens deel van uitmaken, erin en ertussen passen, een startpunt zijn, het zien van elkaar, iets zien van jezelf en de ander, koppeling (-), reflectie, perspectief, een spiegel, hoe je bent en hoe je wilt zijn in de verandering, gedefinieerd strak omlijnd, schetsmatig complex, met een weerspiegeling of schaduw, open, ruimtelijk, kleur, gekleurd, beeld, tekst, dimensies, in de ruimte. in-Visie laat je zien wat was, is, kan, zal en mag of moet zijn en zet de mens centraal.

Uitzicht door inzicht.

Ga naar de inhoud